Neden Parke?

Neden Parke    |    Parke Zemini     |      Lamine Parke      |    Laminat Parke


 Neden Parke ?

Krono GermanyAh?ap zeminler her bütçeye uygundur
Ah?ap zeminler konutunuza de?er katar. Parkenin ömür boyu kullan?lan bir ürün oldu?unu söylersek yanl?? olmaz. Evinizin de?erini artt?r?r. Eviniz için dayan?kl? ve sert bir zemin elde etmede bulunabilecek en seçkin ve kaliteli zemin ah?apt?r.

Ah?ap zeminlerin bak?m? kolayd?r 

Rutin bak?m?, silmek ve süpürmekten biraz daha farkl?d?r. Her zaman nemden ve tozdan korundu?una emin olunmal?d?r. Koruyucu bak?m; bölgesel hal?lar, mobilya altlar?na tak?lan zemin koruyucular ve uygun parke temizleyicileri kullan?larak yap?lmal?d?r. Sadece suyla yap?lan temizlik bile akar böcek vb… alerjik maddeler bar?nmas?n? engeller.

Ah?ap zeminler çevre dostudur 

Bir çok yer kaplamas?ndan farkl? olarak ah?ap zeminler tükenmeyen do?al kaynakl? ürünlerdir. ?zin verilerek kesimi yap?lan a?açlar mevcut do?al orman kayna??n?n çok küçük bir k?sm?d?r ve genel tabiat düzeni üzerinde büyük bask? olu?turmaz.
Amerikan ah?ap servisi istatistiklerine göre dünyada her sene kesilen a?aç yerine iki kat? kadar yeni yeti?en a?aç eklenmektedir. Bugün itibariyle 50 sene önce yeti?enden daha fazla orman vard?r.

Ah?ap zeminler daha sa?l?kl?d?r

mljÇevre koruma kurumu kapal? alandaki hava kalitesinin en büyük sa?l?k tehditlerinden biri oldu?unu dile getirmi?tir. Ev veya ofisinizde zemine dö?enmi? ah?ap parke ile daha sa?l?kl? bir ya?am ve çevre sa?lanmaktad?r. Sert ah?ap gibi sert zemin dö?emeleri akar ve küf bar?nd?rmaz.
Özellikle alerjiden yak?nanlar için daha kaliteli bir ya?am alan? ve hava kalitesi yaratmaktad?r. Ah?ap zeminlerin sert yüzeyi ayr?ca pestisid gibi suni maddelerin zeminde olu?umunu da engeller. Güncel bir EPA ara?t?rmas? ev ve bahçe zeminlerinde olu?an pestisid gibi zehirleyici maddelerin ah?ap zeminler sayesinde yo?un bir ?ekilde azald???n? ortaya ç?karm??t?r. Evdeki di?er bir sorun ise baz? sentetik maddeler nedeniyle havaya kar??an zehirlerdir. Bu tür zehirlerin her biri evde ya?an insanlar?n kronik hastal?klar?n?n olmas?na sebep olabilir.

Çok geni? seçenek ve çe?it mevcuttur :
Modern teknoloji sayesinde sert ah?ap zeminlerin bir çok farkl? ebat, ?ekil, renk ve türleri vard?r. Bu çe?itli seçenekler size ömür boyu süren s?cak bir zemin keyfini sunabilir.