Parke Zemini

Neden Parke    |    Parke Zemini     |      Lamine Parke      |    Laminat Parke


ZEM?N NASIL OLMALIDIR ?

Parkelerinizi uzun ömürlü kullanabilmeniz için zeminin düzgünlü?ü ve sa?laml??? çok önemlidir zeminmlj ?ap ise kumlanma yapmamas? ve darbelerde ezilmemesi çok önemlidir. E?er bu s?k?nt?lar ?ap?n?zda mevcutsa yeniden ?ap at?lmas? gerekmektedir. Aksi takdirde kumlanmadan dolay? ç?t?rt?lar olacak ve e?imden dolay?da esnemeler olacakt?r. Bunlar çok rahats?z edici durumlard?r. O yüzden dö?eme yap?lmadan önce mutlaka kontrol edilmesinde fayda vard?r.

Zemindeki e?rilikler ve çukurlarda dö?emede önemli bir etkendir. düzeltilmez ise laminatlar zamanla kilit yerlerinden k?r?labilir. 1-2 mm ye kadar alt?na serilen ?ilte bu çökmeleri bir nebze giderebilir fakat daha fazlas? için düzeltme yapmak gereklidir.

Sa?lam ve düzgün bir zemin elde etmek için en pratik çözüm self-leviling ?ap?d?r. Çabuk kuruyan(yakla??k 1 gün) ve kolayl?kla düzgünle?tirilebilen(kendili?inden yay?lan) bir yap?ya sahiptir. Belki kendi ba??n?za yapabilece?iniz bir i? de?il(bir usta yard?m? gerekli) ama en h?zl? çözümdür.

 

 


 

PARKE DÖ?EMEN?N ?NCEL?KLER?Platinium-Metalik-MeÅŸe-2020

Parke ?ap?nda mutlaka nehir kumu kullan?lmal?d?r. Çünkü deniz kumu, yap?s?ndaki tuz nedeniyle nemi çok uzun süre tutar; bu ise kuru parkeyi olumsuz etkiler. ?ap?n çelik mala ile perdahlanm?? olmas? da zorunludur. Üzerine çimento tozu serpilmedi?i takdirde ?ap kavlayabilir.

Ah?ap parkedeki nem oran? dünya standartlar?nda, yani yüzde 8-10 olmal?d?r. ?ap yeni dökülmü?se, parkeyi dö?emek için iki ay beklemek gerekir. ?ki ayl?k süre, havalar?n s?cak geçti?i nisan-ekim dönemi için geçerlidir. Bu süre, kaloriferi yanan bina içinde uygundur. Ancak, kalorifer yanm?yorsa, parke dö?emeyi may?s sonuna b?rakmak uygun olur.

Dö?emeden evvel zemin çok iyi temizlenmelidir. Kireç, harç bula???? kesinlikle kalmamal?d?r. Kurumu? ?ap üzerinde herhangi bir nedenle harç kar??t?r?lm??sa, ?apta bu nedenle meydana gelen nemin tümüyle kurumas?n? beklemeden (ki, bu süre 1 ayd?r) asla parke dö?enmemelidir. Tarif edilen ?apa uygun tutkal firman?n gönderece?i tarakla, birer metrekarelik alana çekilerek hemen dö?eme yap?lmal?d?r.

?ap zorunlu ?artlar? ta??m?yor ve tahta mala perdahl? pürüzlü ise, özel tutkalla sistre tozu kar??t?r?l?p, k?vaml? bir macun elde edildikten sonra beton zemine serilmeli. Mastarla çekilerek ince bir tabaka elde edildikten sonra beton zemine serilmeli. Mastarla çekilerek ince bir tabaka elde edildikten 2-3 gün sonra tamamen sertle?en zemine tarakla ayn? ?ekilde tutkal çekilip parke dö?emesine geçilmelidir. Di?er bir sistemde, betonla parke aras?nda izolasyon amaçl? serme zift yap?labilir. Bu zift biraz kuruyup sertle?tikten sonra, s?cakken dö?eme yap?labilir.

Masif ve rab?ta parkede dö?eme i?lemleri bölüm bölüm ilerlerken, her yar?m metrede bir, sünger ?slat?l?p iyice s?k?larak parkelerin yüzeyi nemlendirilecek ?ekilde bu süngerle silinir. Dö?eme bittikten sonra parkenin üzerine ince bir tabaka kuru tala? serilmeli ve tutkal?n nemi al?nmal?d?r ki, bu i?lem parkenin tam olarak yap??mas?n? sa?layacakt?r.

Parkeleri dö?emeye ba?lamadan önce bütün pencereler tak?lm??, boya-badana ve duvar ka??d? i?leribitmi? olmal?d?r. En önemlisi kalorifer ve borular?n sa?l?kl? olup olmad??? kontrol edilmelidir.

Son kat cila vurulduktan sonra 4 gün kullan?mdan kaç?n?lmal?d?r.cropped-kj