Lamine Parke

Neden Parke    |    Parke Zemini     |      Lamine Parke      |    Laminat Parke


 

Ah?ap… Do?an?n bize sundu?u en güzel arma?an,
Do?all?k, çekicilik, sadelik, özgünlük ise a?ac?n kendine özgü karakterlerinden sadece birkaç?… Peki ya siz, parkenizin hangi karakteri yans?tmas?n? tercih edersiniz?
Ah?ab?n kendine özgü yap?s?n? bozmadan, yüzeyinde yarat?lan farkl? dokunu?larla yaratt???m?z “Lamine Parke Koleksiyon”umuzda, zevkinize ve tarz?n?za uygun bir ?erifo?lu imzas? ile mutlaka bulu?acaks?n?z.

 

ghf-654x330Masif ah?ap tabakalardan olu?an %100 do?al bir üründür. Tabakalar birbirlerine 90 derece aç?yla yap??t?r?lm??t?r. Yüzeyi cilal? veya ya?l? bir ?ekilde dö?emeye haz?rd?r. ?lk dö?eme sonras? sistre ve cila gerektirmez ama masif parkeler gibi defalarca sistre edilebilir.


LAM?NE PARKE ÇE??TLER?

Lamine parkelerde en klasik olan bal?ks?rt? parkeler olup eskiden beri evlerimizin zeminlerini süslemektedir. Ayr?ca eskitilmi? parke, dekoratif parke (çok çe?itli dekorlar ve figürler elde edilebilmektedir), mantar parke ve düz, uzun, latalara benzeyen standart parkeler ve mozaik parke vard?r.
DÖ?EME ??LEMi
Eskiden beri haz?r parkeler yap??t?rma yöntemiyle ve su geçirmeyecek ?ekilde zemine dö?enirken son zamanlarda bu yöntemin yerini giderek daha çok tutkals?z yöntemler almaktad?r. Bu yeni sistem parkelerde ayr?ca geçme yöntemler kullan?lmakta ve parkenin dö?enme a?amas? oldukça h?zlanmakta ve kolayla?maktad?r. Di?er bir yöntem ise yüzer sistemdir. Bu sistemde parke zemine yap??t?r?lmaz. Dö?emeye duvar diplerinden ba?lanarak z?vanalar?n?n tutkallan?p birbirine geçirilmesiyle tutturulur.

Fakat hangi yöntem ve parke türü olursa olsun parkede ?s? 30 dereceyi geçmemelidir. Havadaki nem de normal seviyelerde (ba??l nem oran? en fazla % 60) seyretmeli. S?cak su tesisat?n?n geçti?i yerlerde yeterince kal?nl?kta ?ap dökülmeli ve 2 hafta kurumas? beklenmelidir. Dökülen ?ap?n nemi de yüde bir buçu?u a?mamal?d?r. Parke dö?enmeden 24-48 saat önce ?s?tma kesilmeli ve dö?endikten sonra ?s?tma sistemi devreye al?nmal?. Fakat ?s? kademeli olarak aç?lmal? ve ancak 3-4 gün içinde tam rand?manl? ?s?tma yap?labilir. Böylece kalan nem al?nm?? ve parke zarar görmemi? olur.

 

Y?llarca güzel kalacak lamine parke dö?emesi için bak?m önerileri

 • 30420141648-768x512Lamine parke do?al ah?ap malzemedir. Dö?endi?i ortamda s?cakl???n 15 – 24°C derece aras?nda, ortam nem oran?n?n ise %40 – %60 aras?nda olmas? uygundur.
 • Do?al bir malzeme oldu?u için, çivili topuklu ayakkab? ile bas?lmamas? önerilir.
 • Mobilyalar?n?z?n parke ile temas eden ayaklar?n?n keçe ile kaplanmas? çizilmeye kar?? yerinde bir önlemdir.
 • Temizlik için süpürmek ve do?al temizleyici ürünler kullanmak yeterlidir.
 • Do?al olmayan deterjan ve metal parçac?kl? temizlik bezleri kullan?lmamal?d?r.
 • Tabii ki direkt olarak su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

NEDEN LAM?NE PARKE ?
Parke, lamine parke veya haz?r parke iç mekan dö?emesi olarak kullan?lmak üzere üretilir. Parkenin üretildi?i a?aç türleri genellikle gürgen, me?e, çam ve kay?nd?r. Fakat ceviz a?ac?, zeytin a?ac?, kiraz a?ac?, akçaa?aç, teak ve giderek çok farkl? ve dayan?kl? tropik a?açlar da kullan?lmaktad?r.

Bambu son birkaç y?ld?r yayg?nla?an bir trenddir. En son moda yap? market ise lamine parkelere derinin kat?lmas? olmu?tur. Deri, nefes alan, esneyen ve kullan?m? çok rahat olan bir alternatiftir.Lamine parkede kullan?lan deriler ile ilgili detayl? bilgi yap? market sitemizde mevcuttur. Bu haz?r parkeler genellikle üç (bazen de daha fazla) kat çapraz katmandan olu?ur ve en üst katman? 2 ile 5 mm aras?nda kal?nl??a sahip gerçek ah?aptan mamuldür. Bu nitelikli katman alt? lamine parkeler lamine parke lamine ah?ap kez cilalan?r fakat baz? türleri hem cilalan?p hem de ya?lan?r. Daha alt katman ise bir veya birkaç plakadan (örne?in köknar) ve stabilize edici bir plakadan meydana gelir. Bu plakalar genellikle i?ne yaprakl? a?açlardan, elde edilir. En alt katman ise hu?, spurus ve benzerlerinden üretilir ve genellikle ses ve nem izolasyonu sa?layan katmand?r. Fakat baz?lar?nda bu izole edici katman yerine normal katman bulunur ve zemine parke dö?enmeden önce yal?t?m amaçl? malzeme dö?enir.

Lamine parke sat?n al?nd?ktan sonra, laminatta oldu?u gibi, herhangi bir i?lem gerektirmez. Lamine parke ev, ofis, ma?aza, restoran, otel ve di?er tesislerde oldu?u gibi tüm mekanlarda y?llarca kullan?labilir. Lamine parkenin bir di?er özelli?i ise alttan ?s?tmal? mekanlarda da rahatl?kla uygulanabilmesidir.

 

mainpicture3-759x315KISACA

 • Önceden cilalanm?? ve kullan?ma haz?r oldu?undan, masif parkeden farkl? olarak uygulama  s?ras?nda u?ra?? gerektirmez.
 • Kolay ve h?zl? dö?enir.
 • Dö?endi?i anda kullan?ma haz?rd?r.
 • Önceden sürülmü? yedi kat cila ile uzun y?llar rahatça kullan?m sa?lar.
 • Y?llar?n getirece?i y?pranma ve deformasyon s
 • istre ile giderilebilir.
 • Masif parkeye nazaran çal??mas? azd?r.