ec-sonderwunsch-768x511LAM?NAT PARKEN?N AVANTAJLARI

 

 •  Üzerinde ayakkab? ile yürünebilir.
 •  Çizilmez, ezilmez. Ev ve büro mobilyalar?na kars? dayan?kl?d?r.
 •  Darbelere dayan?kl?d?r
 •  Leke tutmaz.
 •  Rengi solmaz. Günes ?s?g?ndan etkilenmez.
 •  Anti-statiktir. Toz tutmaz.
 •  Anti alerjiktir.
 •  Evde kullan?lan kimyasallara kars? dayan?kl?d?r.
 •  Kolay temizlenir.
 •  Sigara, puro atesinden etkilenmez.
 •  Yerden ?s?tmal? sistemlerde güvenle kullan?labilir.
 •  Yüzer sistem bir döseme malzemesidir.
 •  Çok kolay monte edilir.
 •  Bak?m? çok kolayd?r. Elektrikli süpürge ile süpürülüp nemli bezle silinir.
 •  Sistire cila gerektirmez.
 •  Ayr?ca laminat parkenizi beton ya da tahta yüzeye, zemin alt? ?s?tmal? ya da ?s?tmas?z bir ?ekilde dö?emek istiyorsan?z bu da mümkündür

 

ve daha bir çok özellik…Bu özellikler aras?nda en önemlisi kanserojen madde içermemesi, hijyenik olmas? ve neme dayan?kl? olmas?d?r.

 


 

LAM?NAT PARKEN?N BAKIMI VE TEM?ZLENMES?

Di?er parkelerle k?yasland???nda, laminat parkenizin en büyük avantaj? bak?m?n?n kolay olmas?d?r. ghfLaminat parke sahipleri parkelerinin her zaman ayn? kalmas?n? ister. Bunu garantiye almak için ?u ad?mlar? izlemeniz gerekir: Laminat yüzeyinizi bir bez, paspas, süpürge veya elektrik süpürgesiyle kolayca temizleyebilirsiniz. Hafif bir kir, statik bir bezle ya da elektrik süpürgesiyle kolayl?kla temizlenir. Hal? malzemesinin tersine, düzensiz kir ve toz parçac?klar? laminat parkede hemen fark edilir ve çok zaman almadan temizlenebilir. Ayak izi ve a??r kirler daha komplike metodlar gerektirir. Size yüzeylerinizi iyice s?k?lm??, hafif nemli bir bez ile silmenizi öneriyoruz.

Parkenizi ?slak b?rakmaktan her zaman kaç?nmal?s?n?z ve iz b?rakmadan kurulamal?s?n?z. E?er temizleme solüsyonu ya da temizlik ürünleri kullan?rsan?z, yüzeyin üstünde art?k b?rakmamak için yüzeyi temizledikten sonra mutlaka kurulamal?s?n?z.

Laminat parkeyi temizlemek için asla a??nd?r?c? cilalar kullanmay?n?z, bunlar parkenin yüzeyinde hasar olu?turabilir. Balmumu, beyazlat?c? ve güçlü çözücü gibi maddeler de kullan?lmamal? çünkü parke yüzeyinde giderilmesi zor hatta imkans?z olan kal?nt?lar olu?turabilir…

 

LAMINAT PARKENIN NEDEN KABARIR ?

SU BASMASI

Laminat parke su basmas?na maruz kald??? ?artlarda ilk yap?lmas? gereken , süpürgeliklerin sökülmesidir . Su laminat parkenin bir numaral? dü?man? oldu?u icin dü?ük ve orta seviyedeki parkeler genellikle tekrar kullan?lamaz hale gelir . Ancak her zamanki gibi kaliteli ürünlerde su çekildikten sonra tekrar kullan?ma devam edilir…

KABARMA ?I?ME

Laminat parke dö?enirken kenarlarda yeterli bo?luk b?rak?lmamas? veya nem ve rutubetten dolay? yap?lan malzemenin a??r? uzama yapmas?yla duvara temas eden parkeler kabar?r ve yukar? dogru ?i?kinlik yapar. Bunu gidermenin yolu ise ; Kenarlardaki süpürgellikler sökülerek duvara de?en k?s?mlar?n kesici bir alet vas?tas? ile kesilmesidir .Kesim yap?ld?ktan sonra duvara de?medi?ine emin olundu?unda parke yeniden eski halini al?r.. E?er ki ?i?kinlik uzun bir süre tamir edilmeden durmu?sa , yap?lan ugulamadan sonra duzelmesi bir kaç gün al?r .

laminant-parkeEK YERLERINDE KIRIK ,YÜZEYDE DEFORMASYON OLUSMASI

Laminat parkelerin yüzeylerinde ve ek yerlerinde deformasyon meydana geldi?inde tek çare alan?n ar?zal? bölüme kadar sökülmesi ve yanl?zca deformasyonun olustu?u plakalar?n degi?tirilmesidir.

EK YERLERININ AÇMASI , EK YERLERINDE TIRNAK OLU?MASI

Laminat Parkelerin ek yerlerinde açma olustu?unda yine kenarlardaki süpürgeliklerin sökülmesi ve duvar kenarlar?ndan parklerin alet yard?m? ile çak?lmas?d?r .. Fakat di? atmas? konusunda ise yap?lacak bir ?ey yoktur …